บทความทางวิชาการ
วิทยานิพนธ์
งานวิจัย
ค้นหาวิทยานิพนธ์และงานวิจัย
ติดต่อเรา

KU Webmail
KU Calendar
หน่วยงานใน มก.
KU Library
University

จำนวนผู้เข้าชม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551
องค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

งานวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน ๑๖๖ เรื่อง


๑. สาขาเคมีและกายภาพอาหาร ๔๖ เรื่อง
๒. จุลชีววิทยา และความปลอดภัยทางอาหาร ๒๕ เรื่อง
๓. พัฒนากรรมวิธีการผลิต ปรับปรุงคุณภาพ และศึกษาอายุการเก็บ ๔๙ เรื่อง
๔. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๒๔ เรื่อง
๕. โภชนาการและสุขภาพ ๒๒ เรื่อง

Copyright 2008 Knowledge Synthesis from Thesis and Research