บทความทางวิชาการ
วิทยานิพนธ์
งานวิจัย
ค้นหาวิทยานิพนธ์และงานวิจัย
ติดต่อเรา

KU Webmail
KU Calendar
หน่วยงานใน มก.
KU Library
University

จำนวนผู้เข้าชม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551
บทความเศรษฐกิจพอเพียง

ความเป็นจริง เชื่อมร้อยจุดเล็กๆ ประสานความร่วมมือของกลุ่มแบบเดียวกัน หรือคล้ายกัน รวมทั้งสร้างพันธมิตรกับกลุ่มอื่น ทุกระดับชนชั้น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มิตรภาพที่ได้มาเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน และกับสิ่งแวดล้อม การเติบโตของโลกสีเขียวจึงเป็นทิศทางที่ยั่งยืนซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของความทันสมัยอย่างสิ้นเชิง ขณะที่เศรษฐกิจพอเพียงต้องการความเล็ก ความค่อยเป็นค่อยไป ความสามัคคี มิตรภาพ สันติภาพ การรักษาสมดุลกับธรรมชาติ แต่ความทันสมัยที่มีรากฐานจากการเอาชนะธรรมชาติ เน้นการเติบโตในระดับมหภาค ความรวดเร็ว การแข่งขัน ซึ่งยากต่อการรักษาความเป็นธรรมในสังคม

          เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ได้มีการอธิบายว่าต้องมีความพอดี พอประมาณ สมเหตุสมผล มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขของการมีคุณธรรม และการเรียนรู้ (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๙) ทุกสิ่งที่เป็นองค์ประกอบมีลักษณะที่เป็นองค์รวม (holistic approach) ซึ่งอาจยากต่อการอธิบายในทำนองเดียวกับศาสตร์แยกส่วน แต่อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๔๙)  ได้อธิบายรูปธรรมของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักพิจารณา ๕ ส่วนดังนี้

          ๑. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา

          ๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

          ๓. คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะพร้อมๆ กัน ดังนี้

              ๓.๑ ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

              ๓.๒ ความมีเหตุ หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
Copyright 2008 Knowledge Synthesis from Thesis and Research